The Oblation of Hale Perifides 2

Monotype, Silkscreen
22″ x 30″
$750
2008